SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วสันต์    
นามสกุล
งามทรง
เพศ
ชาย
สังกัด
แพร่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  อายุ 60 ปีขึ้นไป บุคคลชาย
 
     
Sponcer