SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วีรศักดิ์    
นามสกุล
เอี่ยมศรี
เพศ
ชาย
สังกัด
ปัตตานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  อายุ 50-59 ปี ชายคู่
 เทเบิลเทนนิส
  อายุ 50-59 ปี บุคคลชาย
 
     
Sponcer