SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ปรเมษฐ์    
นามสกุล
ซื่อขิ่ง
เพศ
ชาย
สังกัด
สมุทรปราการ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  อายุ 50-59 ปี ชายคู่
 เทเบิลเทนนิส
  อายุ 50-59 ปี บุคคลชาย
 
     
Sponcer