SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ชูศักดิ์    
นามสกุล
จอมกัน
เพศ
ชาย
สังกัด
เชียงราย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  อายุ 40-49 ปี ชายคู่
 เทเบิลเทนนิส
  อายุ 40-49 ปี บุคคลชาย
 
     
Sponcer