SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 เมษายน 2561    จำนวน 91 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ขว้างจักร (75-79) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดค้ำ (50-54) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด (65-69) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (75-79) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (55-59) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (35-39) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (40-44) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (45-49) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (50-54) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (55-59) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (60-64) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (65-69) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (75-79) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (45-49) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (50-54) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (65-69) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (70-74) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (55-59) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (50-54) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด (60-64) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดสูง (55-59) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดสูง (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (40-44) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (40-44) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (40-44) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (35-39) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (40-44) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (45-49) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (50-54) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (55-59) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (65-69) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (70-74) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (75-79) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (80-84) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (45-49) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (50-54) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (40-44) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (45-49) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (55-59) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (60-64) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (35-39) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (40-44) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (45-49) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (50-54) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (55-59) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (65-69) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (70-74) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กรีฑา ชิง 50 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทชายคู่อายุร่วมกัน 130 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
08:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ประเภทชายคู่อายุร่วมกัน 120 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
ขอนแก่น  vs สงขลา
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
อายุ 40-49 ปี ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs ขอนแก่น
09:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 60 ปีขึ้นไป ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
09:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 50-59 ปี ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา
09:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 50 ปีขึ้นไป หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
09:30
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 40-49 ปี หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร 2  vs ลำพูน
09:30
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 50-59 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
10:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 60 ปีขึ้นไป บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
10:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 40-49 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
10:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 50 ปีขึ้นไป บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา
10:30
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 40-49 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
10:30
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นอายุ 60-64 ปี คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
อุดรธานี  vs สงขลา
10:30
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 60-64 ปี หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
สุราษฎร์ธานี  vs สงขลา
10:30
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 50-54 ปี คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
อุดรธานี  vs ตาก
11:00
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 35-39 ปี ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
น่าน  vs น่าน 2
11:00
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
แบดมินตัน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
10:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
น่าน  vs นครสวรรค์
10:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
อุตรดิตถ์  vs แพร่
10:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs น่าน
10:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
เปตอง ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 35-39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 40-44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 55-59 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 70-74 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 35-39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 40-44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 45-49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 55-59 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 65-69 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 70-74 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กบ 100 เมตร อายุ 40-44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กบ 100 เมตร อายุ 45-49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กบ 100 เมตร อายุ 55-59 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กบ 100 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กบ 100 เมตร อายุ 65-69 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ว่ายน้ำ ชิง 17 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอล (นับจำนวนการตี)
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
นับจำนวนการตี ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
นับจำนวนการตี ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วู้ดบอล (นับจำนวนการตี) ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอล (นับจำนวนเกท)
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วู้ดบอล (นับจำนวนเกท) ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer